Mua bán Rao vặt Quảng cáo - Mua ban Rao vat Quang cao Miễn phí

Diễn đàn Mua bán Rao vặt Quảng cáo Trực tuyến Miễn phí - Forum Mua ban Rao vat Quang cao Online Free
Hôm nay, CN Tháng 7 12, 2020 5:02 pm

Múi giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Máy chấm công vân tay dành cho nhà quản lý!
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 3 30, 2010 11:36 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 2 25, 2010 10:03 pm
Bài viết: 5
CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC MINH LONG

Địa chỉ: TK 40/5 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
Website: www.minhlonggroup.com Email: [email protected]
Hotline: 0908559474
Tel: (08)39 205 425 Fax : (08)62 912 448
BioSH – 3000 T + ID

Standalone Fingerint time Attandance Support Network Function
1. Máy chấm công Vân tay Granding BioSH 3000T + ID là sản phẩm bán chạy
nhiều nhất năm 2007, Khả năng lưu được 2,200 mẫu vân tay & chức năng thẻ
cảm ứng ( phòng trường hợp người dùng không có dấu vân tay).Nghi nhận 80.000
lần giao dịch.
2. Kết nối với máy tính thông qua chuẩn TCP/IP.có chức năng ấn định thời gianvào
ra, hiển thị mã số ID và tên người sử dụng.CPU intel 32bit URU của Mỹ xử lý cực
nhanh <= 2s.Password bảo vệ máy.Đèn LED hiển thị xanh hoặc đỏ.
3. Ngôn ngữ chuẩn : Tiếng Anh ( đa ngôn ngữ ) kích thước: 176 X 50 X 138
4. Phần mềm chấm công bằng tiếng Việt kèm theo : Miễn Phí.
5. Xuất xứ : Japan/china
- Khuyến mãi : Nâng cấp dung lượng lên 4000 User : miễn phí ,tặng 5 thẻ
Cảm ứng.

BioSH I LOCK 100

Standalone Fingerint time Attandance Support Network Function
1. Máy chấm công Vân Tay Granding BioSH I LOCK 100 , Khả năng lưu được 1,500mẫu vân tay.nghi nhận 50.000 lần giao dịch.
2. Màn hình LCD màu ‘’3,5’’độ phân giải 320 * 240 dpi,65000 màu cho phép hiển
thị hình ảnh trung thực.
3. Đầu đọc vân tay bền bỉ,có hổ trợ cổng USB truy xuất dữ liệu ra máy tính
4. Ngôn ngữ chuẩn : Tiếng Anh ( đa ngôn ngữ ) kích thước: 176 X 50 X 138.
5. Kết nối với máy tính thông qua chuẩn TCP/IP.có chức năng ấn định thời gianvào
ra, hiển thị mã số ID và tên người sử dụng.CPU intel 32bit URU của Mỹ xử lý cực
nhanh <= 1s. Password bảo vệ máy.Đèn LED hiển thị xanh hoặc đỏ.
6. Phần mềm chấm công bằng tiếng Việt kèm theo : Miễn Phí.
7. Xuất xứ : Japan/china

BioSH 5000T (New)

1. Máy chấm công Vân Tay Granding BioSH 5000T , Khả năng lưu được 1,500mẫu vân tay.nghi nhận 50.000 lần giao dịch.
2. Màn hình LCD màu ‘’3,5’’độ phân giải 320 * 240 dpi,65000 màu cho phép
hiển thị hình ảnh trung thực.
3. Đầu đọc vân tay bền bỉ,có hổ trợ cổng USB truy xuất dữ liệu ra máy tính
4. Sử dụng hệ điều hành Linux máy có thể hoạt động 24/24 giờ.
5. Kết nối với máy tính thông qua chuẩn TCP/IP.có chức năng ấn định thời gianvào
ra, hiển thị mã số ID và tên người sử dụng.CPU intel 32bit URU của Mỹ xử lý cực
nhanh <=0,5s. Password bảo vệ máy.Đèn LED hiển thị xanh hoặc đỏ.
6. Phần mềm chấm công bằng tiếng Việt kèm theo : Miễn Phí.
7. Xuất xứ : Japan
v Có thể mở rộng : ID card (30), WIFI (40).


BioSH TFT 500

Standalone Fingerint time Attandance TFT color Screen

1. Máy chấm công Vân Tay Granding BioSH TFT 500 , Khả năng lưu được 1,500mẫu vân tay.nghi nhận 30.000 lần giao dịch.
2. Màn hình LCD màu ‘’3,5’’độ phân giải 320 * 240 dpi,65000 màu cho phép
hiển thị hình ảnh trung thực.
3. Đầu đọc vân tay bền bỉ,có hổ trợ cổng USB truy xuất dữ liệu ra máy tính
4. Sử dụng hệ điều hành Linux máy có thể hoạt động 24/24 giờ.
5. Kết nối với máy tính thông qua chuẩn TCP/IP.có chức năng ấn định thời gianvào
ra, hiển thị mã số ID và tên người sử dụng.CPU intel 32bit URU của Mỹ xử lý cực
nhanh <=0,5s. Password bảo vệ máy.Đèn LED hiển thị xanh hoặc đỏ.
6. Phần mềm chấm công bằng tiếng Việt kèm theo : Miễn Phí.
7. Xuất xứ : Japan
v Có thể mở rộng : ID card (30), WIFI (40)
Khuyến mãi : tặng hộp bảo vệ máy chấm công .
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG KẾT HỢP VỚI KIỄM SOÁT RA VÀO VÂN TAY (ACCESS CONTROL )

BioSH F 701

Fingerint Accsess control System with video door phone ( no color)
1. Máy chấm công Vân Tay kết hợp với kiễm soát vào / ra Granding BioSH F 701
Khả năng lưu được 3000 mẫu vân tay.nghi nhận 30.000 lần giao dịch.
2. Tích hợp hệ thống camera quan sát, kết nối video door phone cho phép thấy người
Khi sử dụng phù hợp với các cổng ra vào bảo mật, phòng giám đốc,các toà nhà
Building có thể kết nối với hệ thống chuông báo động nếu co sự xâm nhập trái
3. Đầu đọc vân tay bền bỉ,ngôn ngữ : Tiếng Anh.
4. Sử dụng hệ điều hành Linux máy có thể hoạt động 24/24 giờ.
5. Kết nối với máy tính thông qua chuẩn TCP/IP.có chức năng ấn định thời gianvào
ra, hiển thị mã số ID và tên người sử dụng.CPU intel 32bit URU của Mỹ xử lý cực
nhanh <=1s. Password bảo vệ máy.Đèn LED hiển thị xanh hoặc đỏ.
6. Phần mềm chấm công bằng tiếng Việt kèm theo : Miễn Phí.
7. Xuất xứ : Japan
- Khuyến mãi : tặng 1 Video door phone kết nối với máy chấm công.


BioSH 3000A

Fingerint Accsess control System with ID card
1. Maùy chaám coâng Vaân Tay keát hôïp vôùi kieãm soaùt vaøo / ra
Granding BioSH 3000A + ID
Khaû naêng löu ñöôïc 1800 mẫu vaân tay.nghi nhaän 80.000 laàn giao dòch.
2. Keát noái vôùi maùy tính thoâng qua chuaån TCP/IP.coù chöùc naêng aán ñònh thôøi gianvaøo
3. Ñaàu ñoïc vaân tay beàn bæ,ngoân ngöõ : Tieáng Anh.
4. Söû duïng heä ñieàu haønh Linux maùy coù theå hoaït ñoäng 24/24 giôø.
5. Keát noái vôùi maùy tính thoâng qua chuaån TCP/IP.coù chöùc naêng aán ñònh thôøi gianvaøo
ra, hieån thò maõ soá ID vaø teân ngöôøi söû duïng.CPU intel 32bit URU cuûa Myõ xöû lyù cöïc
nhanh <=1s. Password baûo veä maùy.Ñeøn LED hieån thò xanh hoaëc ñoû.
6. Phaàn meàm chaám coâng baèng tieáng Vieät keøm theo : Mieãn Phí.
7. Xuaát xöù : Japan
Khuyeán maõi : taëng hoäp baûo veä maùy chaám coâng , taëng 5 theû caûm öùng.

BioSH 5000A (New)

Standelone Professinal Fingerint Accsess control System with arlam function

1. Máy chấm công Vân Tay kết hợp với kiễm soát vào / ra Granding BioSH 5000A + ID
Khả năng lưu được 1800 mẫu vân tay.nghi nhận 80.000 lần giao dịch.
2. Kết nối với máy tính thông qua chuẩn TCP/IP.có chức năng ấn định thời gianvào
3. Đầu đọc vân tay bền bỉ,ngôn ngữ : Tiếng Anh.
4. Sử dụng hệ điều hành Linux máy có thể hoạt động 24/24 giờ.
5. Kết nối với máy tính thông qua chuẩn TCP/IP.có chức năng ấn định thời gianvào
ra, hiển thị mã số ID và tên người sử dụng.CPU intel 32bit URU của Mỹ xử lý cực
nhanh <=1s. Password bảo vệ máy.Đèn LED hiển thị xanh hoặc đỏ.
6. Phần mềm chấm công bằng tiếng Việt kèm theo : Miễn Phí.
7. Xuất xứ : Japan
Khuyến mãi : tặng hộp bảo vệ máy chấm công , tặng 5 thẻ cảm ứng.

MAÙY CHAÁM COÂNG ÑOÏC THEÛ CAÛM ÖÙNG
BioSH S 200

BIOSH S-200 IN + OUT :

- Nhận dạng ra, vào bằng thẻ cảm Quản lý đến 30.000 nhân viên Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Dung lượng nhớ 50.000 IN/OUT.( khi không kết nối với máy tính )
- Tích hợp nhiều thẻ cảm ứng. Một thẻ cảm ứng có thể được sử dụng lại nhiều lần.
- Tích hợp âm thanh. Phát ra tiếng beep beep khi lướt thẻ qua máy. - Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công.
- Nhận diện thẻ trong khoảng cách 10cm. Đọc thẻ xuyên qua bao đựng thẻ, bao nhựa…
- Dữ liệu lưu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Sản phẩm công nghệ cao từ Singapore
- Màn hình LCD có đèn nền.
- Kết nối RS – 232/485, TCP/IP. Điện thế : DC 9 V.
- Ngôn ngữ hiển thị : Tiếng Anh & Tiếng Hoa
- Kích Thước : 180(L) x 125W) x 55 ( H)
- Phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp.
* Ưu điểm:
+ Đầu đọc và thẻ không bị mài mòn trong quá trình sử dụng. Ưu việt hơn thẻ từ, thẻ mã vạch.
+ Thời gian lướt thẻ nhanh hơn so với thẻ từ và mã vạch.

BioSH K300
K-300

- Chấm công bằng thẻ cảm ứng. Phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp.
- Quản lý đến 30.000 nhân viên. Có Password bảo vệ máy chống xâm nhập.
- Dung lượng bộ nhớ 50.000 IN/OUT. ( Khi hoạt động độc lập )
- Tích hợp Chip Intel của Mỹ. Tốc độ xử lý nhanh < 0.2 s/1lần chấm công.
- Lấy dữ liệu trực tiếp qua USB. Tích hợp cổng USB trong máy.
- Tích hợp nhiều thẻ cảm ứng. Một thẻ cảm ứng có thể được sử dụng lại nhiều lần.
- Hiển thị tên người sử dụng và phát ra tiếng beep beep khi lướt thẻ qua máy
- Nhận diện thẻ trong khoảng cách 22 cm. Đọc thẻ xuyên qua bao nhựa
- Dữ liệu lưu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Sản phẩm công nghệ cao từ Malaysia.
- Kết nối RS – 232/485, TCP/IP.
- Tích hợp âm thanh .
- Điện thế : DC 5 V.
- Ngôn ngữ hiển thị : Tiếng Anh & Tiếng Hoa
- Kích Thước : 190 x 136 x 36 mm
* Ưu điểm:
+ Tốc độ đọc nhanh hơn thẻ từ, mã vạch.
+ Tuổi thọ của máy và thẻ cảm ứng rất bền so với thẻ từ và mã vạch


v Phần mềm

- Báo cáo chi tiết giờ làm việc, giờ tăng ca.
- Báo cáo đi trể về sớm. Báo cáo vắng mặt
- Báo cáo theo từng nhân viên, từng bộ phận
- Báo tổng hợp chấm công trong 1 tháng.
- Báo cáo tổng số ngày và số giờ làm việc trong một tháng
- Xuất báo cáo qua Excel để tính lương, BHXH…
- Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng
- Phần mềm có hướng dẫn chi tiết, kèm hình ảnh minh họa bằng tiếng Việt.
v Sản xuất tại : VIỆT NAM
v Bảo hành 01 năm cho toàn bộ hệ thống.
v Hỗ trợ, tư vấn, sử dụng và cập nhật phần mềm miễn phí.
Cập nhật phần mềm miễn phí.


- Ngooài ra chúng tôi còn cung cấp thi công – lắp đặt các công trình camera quan sát ,hệ thống tổng đài nội bộ Panasonic,giải pháp kiễm soát của vào/ra bằng dấu vân tay/thẻ cảm ứng.
- Cung cấp bảo hành bảo trì sữa chữa thiết bị văn phòng,mực in,máy fax Panasonic,máy in,máy photo,máy chiếu Panasonic,máy huỷ giấy….v…v.
Thiết lập – thi công hệ thống mạng không dây(wifi) nội bộ,hệ thống ‘‘ Ngôi nhà thông minh’’ dành cho các khu biệt thự nhà ở cao cấp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : công ty TNHH TM DV Tin Học Minh Long
TEL: 22194904-22194903/ 0908559474 FAX:08-3813-0208
Liên hệ ngay để có giá tốt nhất.
Email : [email protected] www.minhlonggroup.com


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.30 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron

Mua bán Hà Nội: Ôtô, Xe máy || Máy tính, Laptop || Điện thoại || Thời trang || Nhà đất || Việc làm || Đồ điện tử || Linh tinh khác tại Hà Nội
Mua bán TPHCM: Ôtô, Xe máy || Máy tính, Laptop || Điện thoại || Thời trang || Nhà đất || Việc làm || Đồ điện tử || Linh tinh khác tại TPHCM
Mua bán Huế, Đà Nẵng: Ôtô, Xe máy || Máy tính, Laptop || Điện thoại || Thời trang || Nhà đất || Việc làm || Đồ điện tử || Linh tinh khác tại Huế, Đà Nẵng
Mua Bán toàn quốc: Acc, Item Games || Domain, Website || Cổ phiếu, Vàng || Tour Du lịch || Hợp tác Kinh doanh

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -
Mua bán Nhà đất, BĐS || Cần bán Nhà đất, BĐS || Cần mua Nhà đất, BĐS || Cho thuê Nhà đất, BĐS || Bkav Pro VN 2013 Giá rẻ || Mua, Bán thẻ Bkav Pro 2013 || Thẻ bản quyền Bkav Pro || Mua bán iPad iPhone || Cần bán iPad iPhone || Cần mua iPad iPhone || Máy lọc nước || Mua bán Máy lọc nước || Bình lọc nước || Cây nước Nóng lạnh

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list -

Diễn đàn Mua bán Rao vặt phát triển trên mã nguồn phpBB - Việt hóa bởi: LamWebs.Com - Thiết kế bởi: LamWebs.Com